-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PETYCJE 

data publikacji: 24-10-2016 | 15:43
data ostatniej modyfikacji: 28-03-2019 | 10:22

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1195).

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą  osobą prawną lub grupę tych podmiotów – w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycję

Petycje składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycje wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję:
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą  środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego – w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję    o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

REJESTR PETYCJI

Lp.                 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję (wprzypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan   petycji   Przedmiot petycji Data złozenia petycji    Przewidywany termin załatwienia sprawy Podmiot rozpatrujący petycję Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji
1 X Wniosek_Petycja_1 Analiza i ocena stanu faktycznego w zakresie danych opublikowanych w BIP 13-10-2016 13-12-2016 Wójt Gminy Lubenia Odpow. na petycję
2 x Wniosek_Petycja_2 Umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącze) 03.11.2016 31.12.2016 Wójt Gminy Lubenia Odpow. na petycję
3 x Wniosek_Petycja_3

Utworzenie w oficjanym serwisie internetowym gminy zakładki "Czystsze Powietrze"

18.11.2016 31.12.2016 Wójt Gminy Lubenia Odpow. na petycję
ROK 2017
1 x Wniosek_Petycja_1 Przekazanie do podległych placówek oświatowych wniosku jak w treści petycji 08.09.2017 07.12.2017 Wójt Gminy Lubenia Odpow. na petycję
      ROK 2019        
1 x Wniosek_Petycja_1 Podwórko Talentów NIVEA 12.03.2019 12.04.2019 Wójt Gminy Lubenia Odpow. na petycję
               

 

Liczba odwiedzin: 153474
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo