-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 06-07-2006 | 14:37
data ostatniej modyfikacji: 02-03-2015 | 22:50

P O D A T K I – pokój Nr 5 i Nr 6,   tel. 17 87-55-094

Od 01.01.2013 obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych - pobierz

1. Terminy płatności podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego -  obowiązujące    

    w  2015 roku dla osób fizycznych to:     

     I rata – 15 marca;    II rata – 15 maja;    III rata – 15 września;   IV rata – 15 listopada

Obowiązek podatkowy w w/w podatkach powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku ( tj. nabycie gruntu lub nieruchomości  na własność, wieczyste użytkowanie, użytkowanie, dzierżawę  itp. ).

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu podatkowego o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Osoby prawne mają obowiązek składać w terminie do 31 stycznia każdego roku organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu wg ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w terminie do: 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 Osoby prawne mają obowiązek składać w terminie do 15 stycznia każdego roku organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu wg ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w terminie do: 15-go każdego miesiąca, a obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w terminach:  I rata – 15 marca;   II rata – 15 maja;    III rata – 15 września;   IV rata – 15 listopada.

2. Terminy płatności  podatku od środków transportowych – obowiązujące w 2015 roku dla osób fizycznych i prawnych  to:

I rata - 15 lutego;    II rata – 15 września

Obowiązek podatkowy powstaje  od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  środek transportowy został nabyty.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek. 

3. Podatki można wpłacać  (nie ponosząc dodatkowych opłat):

 • u inkasentów (sołtysów) poszczególnych wsi w terminach płatności podatku
 • w Banku Spółdzielczym w Lubeni
 • w Oddziale BS Lubenia  – w Rzeszowie, ul. Krzywoustego 4a
 • w Oddziale BS Lubenia – w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 15
 • w Oddziale BS Lubenia – w Rzeszowie, ul. Solarza 9a
 • w Oddziale BS Lubenia – w Boguchwale, ul. Kopernika 15 A

4. Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Lubenia prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubeni

54 9161 0001 0000 0127 2000 0010

 

I.  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty:

-  związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

-  grunty zabudowane i zurbanizowane  oznaczone w ewidencji gruntów symbolami: B, Ba, Bi, Bp, Bz

 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy,   z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku zwolnione są m. in. grunty stanowiące nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ( z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej).

Na podstawie Uchwały Nr XIX/127/2004 Rady Gminy Lubenia  z opodatkowania zwolnione są również drogi oznaczone w ewidencji gruntów symbolem dr.

Pliki do pobrania

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok określa Uchwała Nr XLIX/205/2013 Rady Gminy Lubenia z dnia 07 listopada 2013 roku -pobierz uchwałę

Uchwała Nr XIX/127/2004 Rady Gminy Lubenia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

II.   PODATEK ROLNY

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na ich powierzchnię.

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego ( gmina Lubenia jest w III okręgu podatkowym).

Stawka podatku rolnego na 2015 rok wynoszą:

 • dla gospodarstw rolnych ( tj.  gruntów o łącznej powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy)  - 105,00 złotych od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych ( tj. powierzchni mniejszej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy ) – 210,00 złotych za 1 ha fizyczny.

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIZ oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.  

Pliki do pobrania

Uchwała nr LXII/262/2014 Rady Gminy Lubenia z dnia 28 pażdziernika 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lubenia -pobierz uchwałę

III.  PODATEK LEŚNY

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.  Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 mdrewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2015 roku stawka podatku leśnego wynosi 37,631 zł.

Pliki do pobrania:

IV.  PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Od 1 stycznia 2008 roku opodatkowaniu podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton.

Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.  

Pliki do pobrania:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego reguluje ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. Nr 52, poz. 379). 

1. Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:

    Zgodnie art. 3 ustawy o zwrocie podatku – zwrot przysługuje producentowi rolnemu.

    Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym ( art.2 ust.1 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym).

    Przepis ten określa gospodarstwo rolne jako obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

    Gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu właścicielowi, w stosunku, do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę.

Zgodę wyraża się w poz. VIII  składanego wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego:

     Wniosek składany jest na urzędowym formularzu do Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

     Wniosek zwiera następujące dane ( stosownie do art.6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku):

 • Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego
 • Numer identyfikacji podatkowej NIP producenta rolnego, jeżeli został nadany
 • Numer ewidencyjny ( PESEL ) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent jest osobą fizyczną
 • Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej ( wg stanu na dzień 01 lutego danego roku - określonego w ewidencji gruntów i budynków),  położonych na obszarze gminy Lubenia
 • Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współwłaścicielem gruntów gospodarstwa rolnego
 • Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu. 

     W 2015 roku wniosek składa się w dwóch terminach:

1)       od 1 lutego do 28 lutego

2)      od 1 sierpnia do 31 sierpnia

z oryginalnymi fakturami VAT albo ich kopiami, potwierdzonymi za zgodność z orginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Dokumenty stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających okres złożenia wniosku, tj.:

1)      od 1 sierpnia  2014 roku do 31 stycznia 2015 roku,

2)      od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku

 

     Wniosek wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej -    pobierz druk wniosku

 

3. Przyznanie kwoty zwrotu podatku  akcyzowego: 

     Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego poprzedza wydanie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

     Decyzja na 2015 rok ( zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku ) zawiera:

 • limit zwrotu  -  ustalony jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (stawka zwrotu w 2015 r. wynosi 0,95 zł od 1 litra), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, tj.:

0,95 zł  x 86 x   np. 2,00 ha = 163,40 złotych

 • kwotę zwrotu – ustaloną jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku – nie więcej jednak niż wyliczony wcześniej  roczny limit:

np. 150,00  litra x 0,95 zł = 142,50 złotych

4. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego:

       Terminy zwrotu kwoty podatku określonej w decyzji :

1)      od 1 do 30 kwietnia 2015 roku ( I termin )

2)      od 1 października do 31 października 2015roku ( II termin ).

      Forma zwrotu:

 • w gotówce
 • na rachunek wskazany we wniosku.

 

Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo